Thursday, December 12, 2013

Toy Talk Review:
Thunderwhip Batman
Kenner Batman Dark Knight Collection/
Batman Returns Figure

 photo twbats34_zps74c39ebc.jpg

Video Spotlight:Pictorial Review:

 photo twbats33_zpsa9e242e7.jpg

Dark Knight Collection Version-

 photo twbats45_zps77435c1f.jpg

 photo twbats43_zpsc86f322e.jpg

 photo twbats44_zpse0c41db0.jpg

 photo twbats42_zps768be120.jpg

 photo twbats41_zpse80bd63e.jpg

 photo twbats30_zps42af9e98.jpg

 photo twbats31_zpsa8de3329.jpg

 photo twbats13_zps5ac2de5a.jpg

 photo twbats12_zps82d38289.jpg

 photo twbats11_zps1c373f75.jpg

 photo twbats10_zps8555a73f.jpg

 photo twbats9_zps25b283fe.jpg

 photo twbats8_zps9a31eb7e.jpg

 photo twbats7_zps78ea0d34.jpg

 photo twbats6_zpsfd5f460a.jpg

 photo twbats5_zps39a8405b.jpg

 photo twbats4_zps60b81353.jpg

 photo twbats3_zpsbfa46715.jpg

 photo twbats26_zpscf771162.jpg

 photo twbats1_zpsad82ff25.jpg

 photo twbats2_zps2cacc8be.jpg

Batman Returns Version-

 photo twbats40_zps0f77f913.jpg

 photo twbats37_zps4ab8f2ee.jpg

 photo twbats39_zpsb58e5ff7.jpg

 photo twbats35_zps49281416.jpg

 photo twbats38_zps2372fef7.jpg

 photo twbats29_zps02cb7309.jpg

 photo twbats32_zps51499c99.jpg

 photo twbats28_zps14105620.jpg

 photo twbats27_zps0606ee78.jpg

 photo twbats22_zps271e079c.jpg

 photo twbats21_zpsa84d065a.jpg

 photo twbats20_zpsf3cd8e8b.jpg

 photo twbats19_zps41dfe338.jpg

 photo twbats18_zpsbae5b37e.jpg

 photo twbats17_zps4928991d.jpg

 photo twbats16_zps3864d98a.jpg

 photo twbats15_zps6654f49a.jpg

 photo twbats23_zpse0cf2721.jpg

 photo twbats24_zps3ccf864b.jpg

 photo twbats14_zps15289663.jpg

 photo twbats25_zps34a843d3.jpg

No comments:

Post a Comment